Algemene verkoopvoorwaarden

1. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en al hun clausules te hebben aanvaard ten laatste bij het betalen van de reserveringswaarborg of het in bezit nemen van de kamer.

De eigenaar verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan Boek III van de Waalse Toerisme Code met betrekking tot brandnormen voor lokale toeristische accommodatie.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BETALING VAN DE PRIJS

De reservering wordt van kracht en is een huurcontract waard zodra de klant de eigenaar het bedrag van de prijs van het verblijf op de bankrekening BE8901141892585 (BNB Paribas Fortis - BIC GEBABEBB) heeft gestuurd. Het in bezit nemen van de kamer is ook een contract waard verhuur. Prijzen zijn inclusief alle kosten, exclusief toeristenbelasting en eventuele toeslagen.

Het saldo van het verblijf dient te worden betaald bij aankomst bij de eigenaar. Verbruiksartikelen en aanvullende diensten die niet vooraf zijn gepland, worden aan het einde van het verblijf contant aan de eigenaar betaald.Tenzij anders aangegeven, worden alle betalingen ter plaatse alleen contant gedaan.

3. ANNULERING VAN HET OVEREENKOMST

Elke annulering door de klant moet worden meegedeeld per brief, fax (fax), e-mail of telegram gericht aan de eigenaar.

• Als de annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt om IMPERIOUS reden, wordt de aanbetaling minus de banktransactiekosten terugbetaald. In andere gevallen blijft de borg bij de eigenaar.

• Als de annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te vorderen.

• In het geval van een verkort verblijf, blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van de accommodatie en de aanvullende diensten die zijn aangevraagd maar niet verbruikt, volledig voor rekening van de eigenaar.

In geval van annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de aanvangsdatum van het verblijf, moet hij de klant met alle mogelijke middelen op de hoogte brengen en bevestigen per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant zal, onverminderd het recht op vergoeding van eventueel geleden schade, de betaalde bedragen onmiddellijk terugkrijgen. Behalve in geval van overmacht, zal hij ook een vergoeding ontvangen die gelijk is aan de helft van de prijs van het verblijf indien de annulering minder dan 48 uur voor het begin van het verblijf plaatsvindt of zal hij accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit worden aangeboden tegen de prijs van zijn reservering.

4. AANKOMST, VERTREK EN DUUR VAN HET VERBLIJF

De klant dient op de aangegeven dag en op de aangegeven tijden aanwezig te zijn. Wettelijk wordt de klant bij aankomst gevraagd om de informatie te verstrekken die nodig is voor het controleren van reizigers (contactgegevens, identiteitsnummer, enz.).

Bij verlate of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.Indien de klant zich niet meldt binnen het uur volgend op de dag en het uur voorzien voor de aanvang van het verblijf, vervalt de reservering en kan de eigenaar gebruik maken van zijn gastenkamers.

De borg blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te vorderen.

Tenzij overeengekomen met de eigenaar, is het vertrek voor 11.00 uur.

Bij een reservering voor een bepaalde periode van meer dan 15 dagen of voor onbepaalde tijd maken partijen gezamenlijk een inventaris op. De klant die een reservering maakt bij een eigenaar voor een bepaalde periode, kan in geen geval gebruik maken van enig recht om na de voorziene periode in het pand te blijven. Overdracht of onderverhuur is verboden.

5. GEBRUIK EN BEZETTING VAN HET GEBOUW

De klant moet het vredige karakter van de plaats respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met zijn bestemming. Er wordt rekening gehouden met de rust van de andere bewoners en de eigenaar. Ouders zullen er ook voor zorgen dat hun kinderen de regels van de plaats respecteren.

Het geboekte verblijf is vastgesteld voor een bepaald aantal personen, inclusief baby's en jonge kinderen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om de extra klanten te weigeren of om de klant te verplichten een andere kamer te reserveren (indien beschikbaar) om deze klanten te huisvesten, tegen de weergegeven prijs.

De weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.

Huisdieren worden alleen geaccepteerd met speciale toestemming van de eigenaar en tegen een toeslag voor het gehele verblijf. Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht om de gast de toegang tot zijn kamer te weigeren. De weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.

De klant wordt verzocht niet te roken of te eten in zijn kamer om ongelukken te voorkomen die de kwaliteit en de sfeer van de accommodatie kunnen aantasten.
Er is een dranken- en cateringmenu beschikbaar.

Hij verbindt zich ertoe de kamer en de hem ter beschikking gestelde meubelen in goede staat terug te bezorgen.

6. GESCHILLEN

Elke klacht met betrekking tot de inventaris moet

• onmiddellijk op de hoogte gebracht van de eigenaar,

Elke andere klacht met betrekking tot een verblijf kan worden gericht aan de Vrederechter, bevoegd om een voorstel te doen voor een minnelijke schikking. Bij gebreke daarvan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw met de kamers is gelegen, bevoegd.